26# સત્ય सच Truth

​તમારુ સત્ય અને મારુ સત્ય પરંતુ પુર્ણ (Absolute) સત્ય જે આપણે બન્ને નથી જાણતા.
आपका सच और मेरा सच परंतु पूर्ण (Absolute) सच जो हम दोनों नहीं जानते।
Your truth and my truth but we don’t know the absolute truth.
Source: my inner transformation (continuing)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.